Ładowanie
strony...
Documaster Event Cloud
Bitdefender 2
Polski Komitet Normalizacyjny
Oponeo.pl
Kaspersky Endpoint Security Cloud
Centrum Metrologii im. Zdzisława Rauszera
Berendsen Textile Service Sp. z o.o.
ilość produktów: suma zamówienia: koszty dostawy:

Konkurs „Zarządzania Jakością” na artykuł roku – III edycja / 2017

Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu „Klucz do Jakości” jest kwartalnik naukowy „Zarządzanie Jakością”.

2. Organizator, zwany dalej Redakcją, nie narzuca problematyki zgłaszanych do publikacji artykułów oraz ich formy, lecz wymaga zapoznania się z treścią działów: „Wytyczne”, „Zasady” oraz „Recenzowanie” i zaakceptowania standardowych wymogów dla artykułów określonych w tych działach.

3. Konkurs rozpoczyna się 9.01.2017 r. Publikacje mogą być nadsyłane do 29.12.2017 r., jest to termin nieprzekraczalny. Zakończenie konkursu nastąpi wraz z opublikowaniem wyników – 12.01.2018 r.

4. Konkurs „Klucz do Jakości” jest organizowany corocznie.

Zgłaszanie publikacji

5. Zgłaszanie publikacji następuje poprzez standardowy „Formularz zgłoszenia publikacji”, dostępny w dziale „Dla autorów/Formularz”. W polu „Uwagi” ww. formularza należy umieścić adnotację: „Klucz do Jakości 2017”. Brak wspomnianej adnotacji w polu „Uwagi” oznacza przyjęcie artykułu do publikacji na zasadach ogólnych – bez uczestnictwa w konkursie „Klucz do Jakości 2017”.

6. Otrzymanie publikacji konkursowej jest potwierdzane przez Redakcję specjalnym e-mailem informacyjnym. Aby przystąpić do konkursu, uczestnik musi przesłać zwrotny e-mail potwierdzający akceptację zasad, wymogów i treści umów.

7. Każdy autor lub zespół autorów (praca zbiorowa) ma prawo do zgłoszenia dowolnej liczby publikacji z zastrzeżeniem, że muszą to być artykuły – do konkursu nie mogą być zgłaszane felietony, recenzje i inne publikacje niebędące artykułami.

8. Publikacje są przekazywane na zasadach określonych w „Umowie udzielenia nieodpłatnej licencji (UNL)” z zachowaniem przez autorów praw autorskich. Treść umowy jest dostępna na stronie „Formularza zgłoszenia publikacji” (sekcja „Oświadczenie”). 

Publikowanie artykułów

9. Publikacje zgłoszone do konkursu mogą być zamieszczane przez Redakcję w następujących numerach czasopisma: 1/2017 (47), 2/2017 (48), 3/2017 (49), 4/2017 (50).

10. Redakcja decyduje o kolejności publikowania artykułów w poszczególnych numerach czasopisma (w 2017 r.), biorąc pod uwagę ich problematykę oraz inne uwarunkowania, gwarantując jednak, że termin publikowania poszczególnych artykułów nie będzie miał wpływu na ich ostateczną ocenę.

11. Redakcja zachowuje sobie prawo do odmowy publikacji zgłoszonych artykułów, szczególnie w przypadku ich negatywnej recenzji lub niewyrażenie przez autora zgody na naniesienie poprawek redakcyjnych.

12. W przypadku zgłoszenia kilku artykułów przez tego samego autora Redakcja zastrzega sobie możliwość publikacji wybranych artykułów w kolejnych numerach, co nie wyklucza ich udziału w konkursie.

13. W przypadku publikacji artykułu będącego pracą zbiorową osobą reprezentującą zespół autorów powinien być autor wymieniony jako pierwszy, a jeżeli nie jest to możliwe, autor następny w kolejności.

Ocena publikacji

14. Finalna ocena publikacji składa się z oceny publicznej dokonywanej przez Czytelników (Czytelnia, Biblioteka) oraz oceny eksperckiej dokonywanej przez Zespół Redakcyjny pod przewodnictwem Redaktora Naczelnego. W skład Zespołu Redakcyjnego wchodzą wszyscy członkowie Redakcji „Zarządzania Jakością” wymienieni na stronie „Informacje/Redakcja”.

15. Ocena publiczna, dokonywana przez Czytelników w formie oceny gwiazdkowej oraz opinii, ma jedynie charakter uzupełniający ze względu na zmienne okresy dostępności poszczególnych artykułów, publikowanych w kolejnych numerach czasopisma. Może jednak mieć decydujący wpływ na przyznanie wyróżnień poszczególnym artykułom, które nie zostały nagrodzone. 

16. Wszystkie oceny finalne będą publikowane wraz z uzasadnieniem, w szczególności w odniesieniu do części eksperckiej oceny.

17. Oceny finalne dokonywane przez Zespół Redakcyjny mają charakter ostateczny. 

Kalendarz konkursowy

09.01.2017 – rozpoczęcie konkursu „Klucz do Jakości 2017”
31.03.2017 – publikacja numeru 1/2017 (47)
30.06.2017 – publikacja numeru 2/2017 (48)
29.10.2017 – publikacja numeru 3/2017 (49)
31.01.2018 – publikacja numeru 4/2017 (50)

29.12.2017 – ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych

12.01.2018  zakończenie konkursu – opublikowanie listy nagrodzonych oraz wyróżnionych
20.02.2018 – przekazanie nagród i wyróżnień
30.03.2018 – opublikowanie „Polskiego Almanachu Jakości 2017”

Pula nagród i wyróżnień

18. Całkowita pula nagród I, II i III stopnia wynosi 3500 zł, w tym nagroda I stopnia – 2000 zł, nagroda II stopnia – 1000 zł, nagroda III stopnia – 500 zł.

19. Dodatkowym wyróżnieniem jest publikacja nagrodzonych i wyróżnionych artykułów w „Polskim Almanachu Jakości 2017”.

20. Wszystkie kwoty nagród pieniężnych są podane w wartości ubruttowionej. Oznacza to, że wszelkie koszty podatkowe lub inne koszty związane z otrzymaniem gratyfikacji pieniężnej przez osobę fizyczną jest zobowiązana pokryć otrzymująca gratyfikację osoba fizyczna (laureat danej nagrody).

21. W przypadku pracy zespołowej podział nagrody jest określany przez zespół autorów.

Zakończenie konkursu

22. Konkurs kończy się wraz z opublikowaniem wyników (12.01.2018 r.). Zakończenie konkursu jest równoznaczne z inauguracją jego kolejnej rocznej edycji.

23. Opublikowanie listy nagrodzonych oraz wyróżnionych publikacji i osób jest realizowane na łamach czasopisma, a także poprzez wszelkie formy elektronicznej dystrybucji treści, w tym serwisy społecznościowe, aplikacje i media, nie wymaga dodatkowej zgody laureatów, jak również nie może podlegać żadnym ograniczeniom.

24. Ostatnim etapem konkursu jest publikacja nagrodzonych oraz wyróżnionych artykułów w „Polskim Almanachu Jakości 2017”. Nie wiąże się ona z żadną dodatkową gratyfikacją dla autorów i odbywa się w odniesieniu do praw wynikających z zawartej umowy. Nie może być także podstawą roszczeń ze strony autorów oraz nie wymaga ich zgody.

Zastrzeżenia

25. W celu wypłaty nagrody pieniężnej laureatowi konkursu niezbędne jest dostarczenie przez nagrodzoną osobę fizyczną (lub osoby w przypadku pracy zespołowej) wszelkich dokumentów wymaganych przez Redakcję, w tym umów, oświadczeń podatkowych oraz kwestionariuszy osobowych. 

26. Przekazanie nagród pieniężnych odbywa się po spełnieniu wszelkich wymogów formalnych oraz wyłącznie w formie bezgotówkowej (przelewem lub przekazem pocztowym).

27. W konkursie „Klucz do Jakości” nie mogą brać udziału członkowie Redakcji kwartalnika naukowego „Zarządzanie Jakością”, jak również członkowie ich rodzin.

28. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia trwania konkursu i zmiany zasad jego organizacji.

29. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli nagród, przyznania nagród dodatkowych, jak również nieprzyznania nagród.

30. Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie artykuły wcześniej niepublikowane. Zgłoszenie artykułu wcześniej publikowanego pod zmienionym lub zmodyfikowanym tytułem, a także artykułu, którego treść jest w większej części powieleniem treści innego lub opublikowanego artykułu, dyskwalifikuje publikację i uniemożliwia uczestnictwo w konkursie. 

31. Jeżeli organizator stwierdzi uchybienie wymogom opisanym w pkt 30 po zakończeniu konkursu, działanie niezgodne z ww. wymogami stanowić będzie podstawę do odebrania przyznanych tytułów, nagród i wyróżnień oraz może uzasadniać roszczenia odszkodowawcze organizatora.

32. Każdy autor publikujący artykuł konkursowy jest zobowiązany do aktywacji i uzupełnienia treścią publicznej wizytówki autorskiej w dziale „Informacje/Autorzy” (edycja wizytówki: „Twoje konto/Dystynkcje/Autor”). Wizytówka autorska jest uzupełniającym elementem transparentnej i pozytywnej oceny autora oraz zgłoszonej publikacji. Wszelkie oceny lub opinie podlegają moderacji, a te o charakterze negatywnym nie są nigdy publikowane, mogą jednak, w uzasadnionych przypadkach (jeżeli merytorycznie odnoszą się do treści publikacji), być brane pod uwagę w ocenie finalnej.

33. W sprawach nienormowanych umowami lub dostępnymi zapisami zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów.


Data publikacji: 9.01.2017  /  wersja 4  /  12:38

Ten serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie plików cookies i akceptację  Polityki prywatności.
2017 © Polski Instytut Jakości. All Rights Reserved