Ładowanie
strony...
Oponeo.pl
Bitdefender 2
Centrum Certyfikacji Jakości
Documaster Event Cloud
Kaspersky Endpoint Security Cloud
Centrum Metrologii im. Zdzisława Rauszera
Berendsen Textile Service Sp. z o.o.
Polski Komitet Normalizacyjny
ilość produktów: suma zamówienia: koszty dostawy:

Zasady publikowania

1. Przyjmowanie tekstów

Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji artykuły naukowe, jak również recenzje, relacje z konferencji oraz felietony związane z problematyką zarządzania, jakości, standaryzacji, normalizacji, metrologii oraz każdą problematyką dotyczącą systemów zarządzania i praktycznych aspektów zarządzania.

Opracowanie nie może naruszać praw autorskich osób trzecich – w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631). Teksty nadesłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach.

Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej, niezbędne zmiany w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystanie go na dwóch polach eksploatacji (internet, druk) oraz udostępnienie innym czasopismom. Wyraża też zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach danych oraz bazach naukowych.

2. Uprawnienia Redakcji

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania przesłanych tekstów. Autor, zgłaszając tekst, wyraża zgodę na wprowadzanie w nim zmian stylistycznych wynikających z norm językowych oraz zmian w jego układzie w celu zwiększenia czytelności.

3. Korekta autorska

Korekta autorska jest korektą jednokrotnie wykonywaną przez Autora, podczas której wnosi on wyłącznie poprawki powstałe z winy Redakcji oraz poprawia istotne błędy merytoryczne. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się też pojedyncze, drobne poprawki Autora. Ingerencje autorskie nie mogą jednak naruszać układu złożonej publikacji.

Korekta autorska może trwać maksymalnie 72 godziny, licząc od momentu otrzymania złożonej publikacji. Jeśli Autor nie dotrzyma terminu zwrotu korekty autorskiej, Redakcja uznaje, że wyraża on zgodę na wydanie pracy w formie przekazanej do korekty autorskiej. Poprawki otrzymane po upłynięciu wyżej określonego czasu na korektę autorską nie będą uwzględniane.

W przypadku prac zbiorowych za korektę autorską odpowiada Autor zgłaszający publikację.

4. Rzetelność naukowa

Redakcja stanowczo przeciwstawia się zjawiskom takim jak ghostwriting i guest authorship oraz plagiatowaniu, które są przejawem nierzetelności naukowej.

Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, ale jego udział – jako jednego z autorów – nie został ujawniony lub też nie wspomniano o roli tej osoby w podziękowaniach zamieszczonych w artykule.

O guest authorship (honorary authorship) można mówić, gdy dana osoba w ogóle nie uczestniczyła w przygotowywaniu publikacji bądź też jej udział był znikomy, a mimo to została wymieniona jako autor lub współautor artykułu.

Wszystkie prace zgłoszone do czasopisma „Zarządzanie Jakością” są kontrolowane za pomocą systemu antyplagiatowego.

O przypadkach zaistnienia ghostwriting, guest authorship i plagiatów w artykułach nadesłanych do publikacji w czasopiśmie „Zarządzanie Jakością” redakcja będzie powiadamiać odpowiednie podmioty (np. instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe).

5. Publikacja w oparciu o umowę udzielenie nieodpłatnej licencji do utworu (UNL)

Przekazując załączoną publikację, Autor zachowuje prawa majątkowe, lecz udziela zgody na swobodne i nieograniczone czasowo wykorzystanie dzieła przez serwis i wydawcę czasopisma. Zobacz pełną treść akceptowanej umowy (UNL) – oświadczenie w lewej dolnej części Formularza zgłoszenia publikacji.

Zawierając umowę Autor udziela zgody na publikację i dystrybucję dzieła w postaci drukowanej i elektronicznej, w tym jego nieograniczoną czasowo dystrybucję komercyjną w ramach swoich portali oraz systemów i kanałów dystrybucji elektronicznej.

Autor potwierdza, iż publikacja nie narusza praw autorskich osób trzecich i nie była wcześniej publikowana, ani nie została wysłana do publikacji w innych czasopismach lub wydawnictwach.

Materiały zamieszczone w piśmie „Zarządzanie Jakością” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić za zgodą redakcji lub ich autora.

6. Publikacja w oparciu o umowę o dzieło (UOD)

a) Przekazując odpłatnie publikację, Autor przekazuje wydawcy pełne prawa majątkowe do dzieła, w tym prawa autorskie zależne.

b) System gratyfikacyjny ma charakter progowy i kształtuje się następująco:

pierwsza publikacja – 150,00 zł;

druga publikacja – 250,00 zł;

trzecia publikacja – 300,00 zł;

czwarta publikacja – 400,00 zł.

c) Powyższe wynagrodzenie progowe ma zastosowanie do publikacji liczonych w systemie ciągłym, lecz niezależnym od numeracji rocznej czasopisma, co oznacza, że pomiędzy publikacjami nie może nastąpić przerwa i muszą być one publikowane w kolejnych (następujących po sobie) wydaniach periodyku. 

d) W przypadku gdy ww. ciągłość nie zostaje zachowana, pierwsza publikacja przekazana po okresie przerwy publikacyjnej jest traktowana jako publikacja pierwsza.

e) Wszystkie kwoty wymienione powyżej są podane w wartościach brutto.

f) W przypadku wyboru wariantu publikacyjnego UOD należy publikację osobiście (z osobistego adresu e-mail autora) wysłać na adres e-mail: redakcja@zj.edu.pl z dopiskiem w tytule „– UOD”. Nie należy korzystać z formularza dla publikacji UNL!

g) Publikacje rozliczane w oparciu o umowę o dzieło (UOD) są rozliczane wyłącznie w przypadku podpisania stosownej umowy o dzieło, zaakceptowania publikacji do druku (po jej zrecenzowaniu) oraz spełnienia warunku określonego w podpunkcie "f".

h) Publikacje rozliczane w oparciu o umowę o dzieło (UOD) są przyjmowane do druku od 2.01.2018 r. i do numeru 1/2018 (51) oraz numerów kolejnych.

7. Referencyjność czasopisma

Wersją referencyjną czasopisma „Zarządzanie Jakością” jest wersja internetowa.

Ten serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie plików cookies i akceptację  Polityki prywatności.
2018 © Polski Instytut Jakości. All Rights Reserved